ທຸລະກິດຮ້ານນວດ

ຕັ້ງຄ່າ ລຳດັບ ຊື່ທຸລະກິດພາສາລາວ ຊື່ທຸລະກິດພາສາອັງກິດ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຕັ້ງຢູ່ເມືອງ ຕັ້ງຢູ່ແຂວງ ຊື່ເຈົ້າຂອງທຸລະກິດ ສັນຊາດ ເບີໂທລະສັບ ບ້ານ ເມືອງ ແຂວງ ທະບຽນອະນຸຍາດເລກທີ ລົງວັນທີ ພາກສ່ວນອອກໃບອະນຸຍາດ ທືນຈົດທະບຽນ ໃບອະນຸຍາດເລກທີ ລົງວັນທີ ວັນທີຕໍ່ໃບອະນຸຍາດ ພາກສ່ວນອອກໃບອະນຸຍາດ ລັດລົງທືນ (%) ເອກະຊົນລົງທືນ (%) ຕ່າງປະເທດລົງທືນ (%) ລັດລົງທືນ (ກີບ) ເອກະຊົນລົງທືນ (ກີບ) ຕ່າງປະເທດລົງທືນ (ກີບ) ຈຳນວນຫ້ອງທັງໝົດ ພະນັກງານຍິງພາຍໃນ ພະນັກງານຊາຍພາຍໃນ ພະນັກງານທັງໝົດ ພະນັກງານຍິງຕ່າງປະເທດ ພະນັກງານຊາຍຕ່າງປະເທດ ພະນັກງານຕ່າງປະເທດທັງໝົດ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ຈັດລະດັບ ວັນທີຈັດລະດັບ ສະຖານະພາບ ໝາຍເຫດ ແຂວງປ້ອນຂໍ້ມູນ